Sqr

VBScript Sqr 函数


Sqr 函数返回一个数的平方根。

注意:number 参数不能是负值。

语法

Sqr(number)

参数 描述
number 必需。大于 0 的有效的数值表达式。

实例

<script type="text/vbscript">

document.write(Sqr(9) & "<br />")
document.write(Sqr(0) & "<br />")
document.write(Sqr(47))

</script>

以上实例输出结果:

3
0
6.85565460040104

© 2021 jiaocheng.bubufx.com  联系我们
ICP备案:鲁ICP备09046678号-3