min(str)

Python min()方法


描述

Python min() 方法返回字符串中最小的字母。

语法

min()方法语法:

min(str)

参数

  • str -- 字符串。

返回值

返回字符串中最小的字母。

实例

以下实例展示了min()函数的使用方法:

#!/usr/bin/python

str = "this-is-real-string-example....wow!!!";
print "Min character: " + min(str);

str = "this-is-a-string-example....wow!!!";
print "Min character: " + min(str);

以上实例输出结果如下:

Min character: !
Min character: !

© 2021 jiaocheng.bubufx.com  联系我们
ICP备案:鲁ICP备09046678号-3