Python 获取最大值函数

Python 获取最大值函数

以下实例中我们使用max()方法求最大值:

# -*- coding: UTF-8 -*-

# Filename : test.py
# author by : jiaocheng.bubufx.com

# 最简单的
print(max(1, 2))
print(max(‘a‘, ‘b‘))
 
# 也可以对列表和元组使用
print(max([1,2]))
print(max((1,2)))

# 更多实例
print("80, 100, 1000 最大值为: ", max(80, 100, 1000))
print("-20, 100, 400最大值为: ", max(-20, 100, 400))
print("-80, -20, -10最大值为: ", max(-80, -20, -10))
print("0, 100, -400最大值为:", max(0, 100, -400))

执行以上代码输出结果为:

2
b
2
2
80, 100, 1000 最大值为:  1000
-20, 100, 400最大值为:  400
-80, -20, -10最大值为:  -10
0, 100, -400最大值为: 100

max() 函数介绍:Python max()函数。

© 2021 jiaocheng.bubufx.com  联系我们
ICP备案:鲁ICP备09046678号-3